E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 32 i området
2180 m³ 02.05.2018
kl 19.00
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 33 i området
2180 m³ 03.05.2018
kl 19.00

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 03.04.2018

Trafikkomlegging på Bergshøgda og i Brumunddal

I Brumunddal blir vegen lagt om over midlertidig bru over Brumunda om kvelden tirsdag 3. april. Omleggingen skal være ferdig gjennomført innen kl. 20.00. Når vegen er lagt om i Brumunddal starter arbeidet med riving av eksisterende Nederkvern bru.

På Bergshøgda blir trafikken på E6 lagt om natt til torsdag 5. april. Etter at vegen er lagt om starter arbeidet med fundamentene til ny bru over E6. 

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endret kjøremønster og være ekstra årvåkne i begge disse områdene på E6 i Ringsaker kommune.


Svein Jarl Caspersen 23.03.2018

Sprengningsarbeider på Bergshøgda etter påske!

Det vil bli gjennomført pallsprengning på Bergshøgda fra 4. april.
Pallsprengning betyr i praksis at salvene blir større enn de som har vært gjennomført i området tidligere.
Dette innebærer at noen utvalgte beboere nær anleggsområdet vil bli evakuert når sprengningene utføres. Dette er fast rutine ved denne type sprengningsarbeider.

 


Svein Jarl Caspersen 23.03.2018

Dælidammen - Fare!


Dælidammen, som ligger på privat eiendom på vestsiden av E6 mot Bergshøgda, er tappet ned med mellom 3 og 4 meter med påfølgende store isbrudd i hver ende av dammen. Gjenstående vanndybde i dammen ligger nå på ca. 3 meter.

I sørenden av dammen er det laget en grøft med høye og bratte kanter. Her renner det vann fra dammen ut til en kum, som står i et mindre gjørmeleie. Her blir det økende vannmengde i tiden fremover, også i grøften. Snøsmeltingen er i gang og isen er meget usikker.

Vi henstiller til alle beboere om å være årvåkne og passe på at ikke barn beveger seg inn i dette området.


Svein Jarl Caspersen 08.03.2018

Nattarbeid på Bergshøgda

I uke 11, 12.-16. mars, skal det igangsettes arbeid med setting av autovern på omkjøringsrampene på Bergshøgda. Arbeidet vil bli utført som nattarbeid og vil kunne føre til noe støy i området.


Svein Jarl Caspersen 28.02.2018

Verven

Det settes i gang rørboring ved Verven kulvert under E6-traseen i Brumunddal. Arbeidene starter opp i benyttelsen av mars og vil medføre noe støy i området!


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende


Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
19.04.2018 kl 12.07 31 E6 Arnkvern - Moelv 2106 m³
17.04.2018 kl 19.04 30 E6 Arnkvern - Moelv 2348 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.