E6 Arnkvern - Moelv
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 21.01.2020

Nattarbeid ved Ternli i Ringsaker

Natt til søndag 26.01.2020 skal interimsbrua som er benyttet på omkjøringsvegen på Tjernli fjernes. Dette gjøres mens det ikke går tog på natten mellom kl. 01.00 og kl. 05.00. Det blir forberedende arbeider og noe etterarbeider før oppgitte tidspunkt.

Berørte beboere i området er varslet ved særskilt info.

Svein Jarl Caspersen 10.12.2019

Trafikkomlegging på E6 ved Økelsrud

E6-trafikken blir lagt om på ettermiddag/kveld 10. desember under nye Sangheim bru på Økelsrud.

Nåværende midlertidige rundkjøringer på sør- og nordsiden av brua blir fjernet. Samtidig blir Sangheim bru over E6 åpnet for alminnelig ferdsel for trafikk på Fv 84 (Ringsakervegen).

Svein Jarl Caspersen 10.12.2019

Trafikkomlegging på E6 ved Skarpsno tunnel

Det blir omlegging av trafikken på E6 ved Skarpsno i Ringsaker kommune. Den nye tunnelen blir tatt i bruk for toveis trafikk fra og med tirsdag 17. desember. Samtidig med omleggingen vil det igangsettes arbeider med vann- og frostsikring i det gamle tunnelløpet.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende