E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 02.07.2018

Oppstart av sprengningsarbeider - Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene på ny Skarpsno tunnel starter opp tirsdag 3. juli. Det er viktig at beboere i området følger sprengningsleders anvisninger!


Svein Jarl Caspersen 13.06.2018

Asfaltarbeider i Brumunddal 14. juni!

Det vil bli utført fresing og asfaltering av omkjøringsvegen på E6 i området Nederkvern/kryssing av Brumunda i Brumunddal torsdag den 14. juni mellom kl. 10.00 og 15.00.
Arbeidene er planlagt med manuell dirigering og trafikantene må påregne noe ventetid.


Svein Jarl Caspersen 11.06.2018

Til alle myke trafikanter fra Nydal til Moelv

Vi har siste tiden observert at gående og syklende har krysset eksisterende E6 og i tillegg har beveget seg innenfor våre anleggsgrenser, spesielt i Nydal og langs strandsonen i Brumunddal. Dette er strengt forbudt og forbundet med store fare! Vi har store maskiner og annet tungt materiell i drift og konsekvensene kan bli fatale dersom noen kommer i kontakt med store anleggsmaskiner eller tungt anleggsutstyr.

Vi ber derfor turgåere og syklister om å respektere anleggsgjerder, fareskilt og anleggsskilt som er satt opp langs traséen!

Svein Jarl Caspersen 05.06.2018

Nattarbeid på Rudshøgda

Det bli satt ned peler for trafikksikkerhetstiltak. Det vil bli opprettholdt en stille periode mellom kl. 23.00 – 01.00.
Nedsetting av peler kan oppleves som sjenerende for noen beboere.

Arbeidene skal foregå over en strekning på ca. 300 meter, med oppstart like nord for Rudshøgda.


Svein Jarl Caspersen 29.05.2018

Stengning av undergangen ved Høksrud bru/Langbakken

Undergangen ved Høksrud bru på E6 ved Langbakken vil bli stengt 30. mai kl. 07.00. Det er åpnet midlertidig gang- og sykkelveg over Furnesvegen ved Dæli bru, langs Dælidammen mot Langbakken.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.